RODO


Na stanowisko Inspektora Ochrony Danych
w Urzędzie Gminy Sieradz
wyznaczony został Pan Józef Goliński,
kontakt tel. 43 827-55-50 wew. 218, e-mail:
iod@ugsieradz.com.pl

 

 

KLAUZULA OBOWIAZKU INFORMACYJNEGO
 

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informujemy iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sieradz reprezentowaną przez Wójta Gminy Sieradz p. Jarosława Kaźmierczaka, z siedzibą w Sieradzu ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz, NIP: 8272162123, REGON: 730934520, tel. 43 827-55-50, e-mail:sekretariat@ugsieradz.com.pl .
  • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych p. Józef Goliński pod adresem e-mail iod@ugsieradz.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

          - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

          - realizacji umów zawartych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

         - wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

            na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO;

          - w innych przypadkach, w których Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody

            w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:

         - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy

            publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

         - podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora oraz innym podmiotom

           współpracującym z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy

           zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających

           ochronę danych;

        - podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

        - w zakresie stanowiącym informację publiczną – Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione każdemu zainteresowanemu

          taką informacją lub zostaną opublikowane na stronie BIP Administratora.

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głównie z przepisów obowiązującego prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku wyrażenia zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały pozyskane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych zprzetwarzaniem danych.
  • Ma Pan/Pani, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo do:

           a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

           b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

           c) przenoszenia danych,

           d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

           e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych

               Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania jest wymogiem ustawowym lub dobrowolnym.
  • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w myśl art. 20 RODO oraz nie będą podlegały profilowaniu.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowej.

 

Informacja wytworzona przez:
Anna Ograbek , w dniu:  25‑05‑2018 22:27:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Goliński
email: jgolinski@ugsieradz.com.pl tel.:(43) 827-55-50 wew. 218 fax: (43) 822-32-01
, w dniu:  25‑05‑2018 22:27:07
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2023 13:26:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie