Zagospodarowanie przestrzenne


Uwarunkowania prawne w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i lokalnym, określa ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

W myśl tej ustawy, opracowaniem planistycznym ustalającym politykę przestrzenną na poziomie gminy jest:

  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem określającym lokalną politykę przestrzenną i zasady zagospodarowania przestrzennego gminy z uwzględnieniem zamierzeń krajowych i wojewódzkich. Obejmuje ono obszar całej gminy. Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem ustalającym przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określającym sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy. Może on obejmować całość lub część obszaru gminy. Musi być zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji:

  • o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji celu publicznego,
  • o warunkach zabudowy - dla pozostałych inwestycji.

Informacja wytworzona przez:
Józef Goliński
email: jgolinski@ugsieradz.com.pl tel.:(43) 827-55-50 wew. 218 fax: (43) 822-32-01
, w dniu:  09‑01‑2008 15:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  09‑01‑2008 15:08:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑03‑2010 13:33:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie